Ketua BEM FH UPNVJ 2021

Ricky FH’19

Wakil Ketua BEM FH UPNVJ 2021

 Sasqi FH’19